A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Záhor

Sídlo: Záhor 121, 072 53 Bežovce

IČO: 00 326 038

DIČ: 2020752492

Štatutárny zástupca: Marián HRIC - starosta obce

e-mail: ocu.zahor@lekosonline.sk

tel. č.: 056 / 659 02 10

   

     Obec Záhor je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.