A
A
A

Dokumenty

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
26.10.2023
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - Obec Záhor - za rok 2022
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - Obec Záhor - za rok 2022
26.10.2023
Separovaný zber - rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Separovaný zber - rok 2023
26.10.2023
Oznámenie o dražbe
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Oznámenie o dražbe
26.10.2023
1. východoslovenská OZV - Leták - triedenie odpadu
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov 1. východoslovenská OZV - Leták - triedenie odpadu
26.10.2023
Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností - rok 2023
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Harmonogram zberu komunálneho odpadu z domácností - rok 2023
26.10.2023
Dokumenty 2022
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Dokumenty 2022
Prílohy
4a5a1_2022-01-24-094842-VSD_-_V__zva_na_vykonanie_v__rubu_okliesnenia_stromova_a_in__ch_porastov.pdf 4a5a1_2022-01-25-093241-Ozn__menie_o_za__at_____zemn__ho_konania.pdf 4a5a1_2022-02-01-102738-Tla__ov___spr__va_-_Pom__hame_chr__ni___deti_v_ohrozen__.pdf 4a5a1_2022-02-09-143701-N__zkouhl__kov___strat__gia_KSK.pdf 4a5a1_2022-02-09-144103-Pl__n_rozvoja_verejn__ch_vodovodov_-_KSK.pdf 4a5a1_2022-02-14-131154-Ozn__menie_o_za__at___konania_-_zmena___zemn__ho_rozhodnutia.pdf 4a5a1_2022-02-22-131028-V__po__et_vytriedenia_komun__lnych_odpadov_obec_Z__hor_-_za_rok_2021.pdf 4a5a1_2022-04-06-080129-Rozhodnutie_o_umiestnen___stavby_Slovak_telekom.pdf 4a5a1_2022-04-06-080610-Ozn__menie_o_vstupe_na_pozemok.pdf 4a5a1_2022-04-21-121942-Harmonogram_zberu_odpadov_-_rok_2022.pdf 4a5a1_2022-04-22-124619-Mesto_Sobrance_-_Rozhodnutie_o_umiestnen___stavby.pdf 4a5a1_2022-05-02-103411-Ro__n___v__kaz_o_komun__lnom_odpade_-_modul_265_a_100435.pdf 4a5a1_2022-06-14-093538-WSG22_11Info1.pdf 4a5a1_2022-06-14-093627-WSG22_11Info2.pdf 4a5a1_2022-09-08-140458-Zoznam_zaregistrovan__ch_kandid__tov_pre_vo__by_starostu_obce_v_Z__hore.pdf 4a5a1_2022-09-08-140545-Zoznam_zaregistrovan__ch_kandid__tov_pre_vo__by_do_obecn__ho_zastupite__stva_v_Z__hore.pdf 4a5a1_2022-11-04-085457-V__sledky_volieb_-__poslanci__OZ.pdf 4a5a1_2022-11-04-085542-V__sledky_volieb_na_starostu_obce.pdf 4a5a1_2022-11-04-102313-V__sledky_volieb__-_poslanci_a_predseda_Ko__ick__ho_samospr__vneho_kraja.pdf 4a5a1_2022-11-10-130556-inform__cia_pre_voli__a_referendum.pdf
26.10.2023
Dokumenty 2021
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Dokumenty 2021
Prílohy
7dd2c_2021-01-05-150625-Harmonogram_zvozov_KO_a_trieden___zber__-_obec_Z__hor_-_rok_2021.pdf 7dd2c_2021-01-14-084000-S__itanie_obyvate__ov_2021_-_kontaktn___miesto.pdf 7dd2c_2021-01-14-093224-S____tanie_domov_a_obyvate__ov_2021.pdf 7dd2c_2021-02-17-151514-V__po__et_vytriedenia_komun__lnych_odpadov_-_Obec_Z__hor_-_rok_2020.pdf 7dd2c_2021-03-12-120324-Pl__n_rozvoja_VVaK_KSK_na_roky_2021-2027.pdf 7dd2c_2021-03-31-093751-N__vrh_VZN___._1_2021_Prevadzkov___poriadok_pohrebiska_Obce_Z__hor.pdf 7dd2c_2021-04-16-102107-VZN___._1_2021.pdf 7dd2c_2021-04-22-084432-Verejn___vyhl____ka.pdf 7dd2c_2021-04-22-092443-Z__pisnica_z_pl__novan__ho_rokovania_OZ_obce_Z__hor_konan__ho_d__a_15.04.2021.pdf 7dd2c_2021-05-12-091420-N__vrh_pl__nu_kontrolnej___innosti_hlavn__ho_kontrol__ra_obce_na_II._polrok_2021.pdf 7dd2c_2021-05-17-094217-PIAAC_-_V_domacnostiach_po_celom_Slovensku.pdf 7dd2c_2021-05-18-102822-KSK_-_VZN___._15.pdf 7dd2c_2021-05-20-144334-Z__vere__n_______et_obce_Z__hor_za_rok_2020_-_n__vrh.pdf 7dd2c_2021-06-23-150744-Z__pisnica_z_rokovania_OZ_d__a_16.6.2021.pdf 7dd2c_2021-07-19-151421-Pozv__nka_-_OZ.pdf 7dd2c_2021-07-28-090815-Z__pisnica_z_mimoriadneho_rokovania_OZ_zo_d__a_22.7.2021.pdf 7dd2c_2021-09-08-125924-Rozhodnutie_-_Verejn___vyhl____ka.pdf 7dd2c_2021-09-20-085017-Pozv__nka_OZ.pdf 7dd2c_2021-09-23-132518-Z__pisnica_z_OZ_22.9.2021.pdf 7dd2c_2021-10-22-124536-N__vrh_pl__nu_kontrolnej___innosti_hlavn__ho_kontrol__ra_obce.pdf 318b0_2021-10-25-142554-N__vrh_rozpo__tu_na_rok_2022_v__davky.pdf 318b0_2021-10-25-145600-N__vrh_rozpo__tu_pr__jmy.pdf 318b0_2021-10-28-121033-N__zkouhl__kov___strat__gia_KSK_do_roku_2030.pdf 318b0_2021-11-11-135911-N__vrh_VZN___._1_2021_o_dani_z_nehnute__nosti__dani_za_psa_a_poplatku_za_komun__lny_odpad.pdf 318b0_2021-11-11-140023-N__vrh_VZN___._2_2021_poplatky_obce.pdf 318b0_2021-11-11-140347-N__vrh_VZN___._3_2021___kolsk___poplatky.pdf 318b0_2021-12-02-101306-Rozhodnutie_o_umiestnen___stavby.pdf 318b0_2021-12-10-102539-rozpo__et_na_rok_2021_pr__jmy.pdf 318b0_2021-12-10-102643-rozpo__et_za_rok_2021_v__davky.pdf 318b0_2021-12-10-143103-VZN___._1_2021_o_dani_z_nehnute__nosti__dani_za_psa_a_poplatku_za_komun__lny_odpad.pdf 318b0_2021-12-10-143356-VZN___._2_2021_-_poplatky_obce.pdf 318b0_2021-12-10-143851-VZN___._3_2021_-___kolsk___poplatky.pdf 318b0_2021-12-13-151758-Z__pisnica_z_rokovania_OZ_d__a_9.12.2021.pdf
26.10.2023
Dokumenty 2020
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Dokumenty 2020
Prílohy
af873_2020-01-02-150738-VZN___._6_2019_o_poplatkoch_za___kony_a_slu__by_vykon__van___obcou_Z__hor.pdf af873_2020-01-03-135305-Zverejnenie_e-mailovej_adresy.pdf af873_2020-02-10-143408-V__zva_na_predkladanie_ponuky_-_Kamerov___syst__m_v_obci_Z__hor.pdf af873_2020-02-11-092510-Organiza__n_____trukt__ra_obce_a_Obecn__ho___radu__Z__hor.pdf af873_2020-02-27-080302-__rove___vytriedenia_odpadu_za_rok_2019.pdf af873_2020-03-09-102922-Dodatok___.3.pdf af873_2020-03-12-133748-Dra__ba.pdf af873_2020-05-05-091951-N__vrh_pl__nu_kontrolnej___innosti_hlavn__ho_kontrol__ra_obce_Z__hor_na_II.polrok_2020.pdf af873_2020-05-14-082123-Z__vere__n_______et_2019_-_obec_Z__hor.pdf af873_2020-05-15-120044-Ozn__menie_o_strategickom_dokumente_-_Okresn_____rad_Ko__ice.pdf af873_2020-06-01-113758-In__tal__cia_kamerov__ho_syst__mu_v_obci_Z__hor.pdf af873_2020-06-16-115941-Ozn__menie_o_opakovanej_dra__be.pdf af873_2020-06-16-120214-Vyhl____ka.pdf af873_2020-07-22-103413-opatrenia_RVa_PS.pdf af873_2020-09-04-141727-Uznesenie_OZ_z_25.6.2020.pdf af873_2020-09-23-151208-Uznesenie_OZ___._3_2020.pdf af873_2020-11-11-125322-Rozpo__et_na_rok_2021_pr__jmy.pdf af873_2020-11-11-125345-Rozpo__et_na_2021_v__davky.pdf af873_2020-11-11-125603-N__vrh_pl__nu_kontrolnej___innosti_hlavn__ho_kontrol__ra_obc_Z__hor_na_l._polrok_2021.pdf af873_2020-11-13-100355-N__vrh_VZN___._1_2020_o_nakladan___z_odpadmi.pdf cd7f9_2020-11-13-100428-N__vrh_VZN___._2_2020_o_dani_z_nehnute__nosti__dani_za_psa_a_poplatku_za_KO.pdf cd7f9_2020-12-16-141955-VZN___._1_2020_o_nakladan___s_komun__lnymi_odpadmi_a_s_drobn__mi_stavebn__mi_odpadmi_na___zem___obce_Z__hor.pdf cd7f9_2020-12-16-142044-VZN___._2_2020_o_dani_z_nehnute__nosti__dani_za_psa_a_poplatku_za_komun__lny_odpad.pdf cd7f9_2020-12-18-083525-VSD_V__zva.pdf cd7f9_2020-12-21-101253-Uznesenie___._4_2020.pdf
26.10.2023
Dokumenty 2019
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Dokumenty 2019
Prílohy
ecda6_2019-01-08-085021-V__berov___konanie_-_riadite___Z___Z__hor.pdf ecda6_2019-01-23-082004-info_na_web_-_1_o____pan__.docx ecda6_2019-01-23-082039-info_na_web_grafick___zn__zornenie_-_registr__cia_chovov_s_1_o____panou_na_dom__cu_spotrebu.pptx ecda6_2019-01-23-082132-Registr__cia_chovu_1_ks_O___-_Pr__loha___1.pdf ecda6_2019-01-23-082205-Predaj_1_ks_O___-_Pr__loha___2.pdf ecda6_2019-01-23-145108-Pozv__nka_OZ.pdf ecda6_2019-01-31-094829-Uznesenie_OZ_-1-2019.pdf ecda6_2019-02-05-104623-Vo__by_do_Eur__pskeho_parlamentu_-_inform__cia_pre_voli__a_-_SK.pdf ecda6_2019-02-05-104730-Vo__by_do_Eur__pskeho_parlamentu_-_inform__cia_pre_voli__a_-_UA.pdf ecda6_2019-02-05-104821-Vo__by_do_Eur__pskeho_parlamentu_-_inform__cia_pre_voli__a_-_ENG.pdf ecda6_2019-02-05-135619-predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf ecda6_2019-02-14-085405-emailovov___adresa.pdf ecda6_2019-02-14-142724-V__berov___konanie_-_kontrol__r_obce.pdf ecda6_2019-02-14-143513-__rove___vytriedenia_odpadu_-_obec_Z__hor.pdf ecda6_2019-02-18-083011-Preru__enie_distrib__cie_elektrickej_energie.pdf ecda6_2019-02-20-124245-Zoznam_kandid__tov_na_prezidenta_SR_2019.pdf ecda6_2019-02-22-080049-Zverejnenie_e-mailovej_adresy.pdf ecda6_2019-02-28-163149-V__zva_na_predkladanie_pon__k_na_z__kazku_s_n__zvom_-_V__mena_svietidiel_verejn__ho_osvetlenia_v_obci_Z__hor.pdf ecda6_2019-03-05-142014-VZN___._1_2019.pdf ecda6_2019-03-05-142043-VZN___._2_2019.pdf daaba_2019-03-05-142144-VZN___._3_2019.pdf daaba_2019-03-05-143207-VZN_4_o_poriadku_a_pravidl__ch.docx daaba_2019-03-28-153754-__rad_hrani__nej_a_cudzineckej_pol__cie__Sobrance.pdf daaba_2019-04-08-082348-Uznesenie_OZ_z_25.3.2019.pdf daaba_2019-04-08-082532-POBE_-_nov___pracovn___doba.pdf daaba_2019-04-08-082733-Dohoda_UPSVaR.pdf daaba_2019-04-23-130724-Uznesenie_OZ.pdf daaba_2019-04-24-094458-V__zva_na_predkladanie_ponuky__-_Rekon__trukcia_domu_sm__tku.pdf daaba_2019-04-25-094759-ZU_2018.pdf daaba_2019-04-26-081404-Eur__psky_imuniza__n___t____de___2019.docx daaba_2019-05-24-111018-N__vrh_pl__nu_kontr__lnej___innosti.docx daaba_2019-06-03-112225-V__berov___konanie_Z___Z__hor.pdf daaba_2019-06-18-082421-Z___2018.doc daaba_2019-07-19-113700-Okresn_____rad_Ko__ice_-_Rozsah_hodnotenia.pdf daaba_2019-08-05-150040-Uznesenie_OZ.pdf daaba_2019-09-03-110013-__iados___o_vydanie_stanoviska.pdf daaba_2019-09-03-112007-V__zva_na_predkladanie_ponuky.pdf daaba_2019-09-03-112110-V__zva_na_predkladanie_ponuky_-_Zmluva_o_dielo.pdf daaba_2019-10-09-144526-002.pdf daaba_2019-10-15-093901-Uznesenie_OZ___._5_2019.pdf 72dec_2019-10-15-094656-Komunitn___pl__n_obce_Z__hor_2019-2023.pdf 72dec_2019-10-15-094746-Program_rozvoja_obce_Z__hor_2019-2023.pdf 72dec_2019-11-06-090320-Inform__cia_pre_voli__a_-_Vo__by_do_N__rodnej_rady_Slovenskej_republiky.pdf 72dec_2019-11-06-090617-Inform__cia_pre_voli__a_-_Vo__by_do_N__rodnej_rady_Slovenskej_republiky_-_UA.pdf 72dec_2019-11-06-090752-Inform__cia_pre_voli__a_-_Vo__by_do_N__rodnej_rady_Slovenskej_republiky_-_R__msky_jazyk.pdf 72dec_2019-11-06-153049-Ozn__menie_realiz__cie_stavby_verejnou_vyhl____kou_a_ozn__menie_o_vs.pdf 72dec_2019-11-07-122659-N__vrh_pl__nu_kontrolnej___innosti_hlavn__ho_konrol__ra_obce_Z__hor.pdf 72dec_2019-11-11-152149-N__vrh_rozpo__tu_-_Pr__jmiy.pdf 72dec_2019-11-11-152237-N__vrh_rozpo__tu_-_V__davky.pdf 72dec_2019-11-11-154351-N__vrh_VZN_1_2020.pdf 72dec_2019-11-14-143842-Zverejnenie_e-mailovej_adresy.pdf 72dec_2019-11-21-133930-Zverejnenie_e-mailovej_adresy.pdf 72dec_2019-12-13-134152-VZN___.5_2019_o_dani_z_nehnute__nosti__dani_za_psa_a__poplatku_za_komun__lny_odpad.pdf 72dec_2019-12-18-104802-Rozpo__et_-_pr__jmy_2020-2021.pdf 72dec_2019-12-18-105232-Rozpo__et_-_v__davky_2020-2021.pdf 72dec_2019-12-18-125047-Uznesenie_OZ_6_2019.pdf 72dec_2019-12-18-125126-Uznesenie_OZ_7_2019.pdf 72dec_2019-12-27-102328-Uznesenie_OZ_8_2019.pdf
26.10.2023
Dokumenty 2018
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Dokumenty 2018
Prílohy
a694c_2018-01-02-143945--VZN_1-2018.pdf a694c_2018-01-09-074343-Dia__nica_Dl_Pozdi__ovce-__t._hranica_SR-UA.pdf a694c_2018-01-18-074819-V__berov___konanie_Z__.pdf a694c_2018-01-31-074551-V__berov___konanie_riadite___Z__.pdf a694c_2018-02-06-074530-RI__S_KSK_-_Ozn__menie.pdf a694c_2018-02-22-075048-Uznesenie___._1_2018.pdf a694c_2018-03-14-090607-Pozv__nka_na_z__pis_do_Z__.pdf a694c_2018-04-19-074911-Eur__psky_imuniza__n___t____de__.pdf a694c_2018-04-25-085003-Rozhodnutie.pdf a694c_2018-04-26-120639-ZU_2017.doc a694c_2018-05-04-075239-Pozv__nka_OZ.pdf a694c_2018-05-18-094847-z__vere__n___stanovisko_POH_KSK_na_roky_2016-2020.pdf a694c_2018-05-18-095151-z__vere__n___stanovisko_POH_KSK_na_roky_2016-2020.pdf a694c_2018-05-18-103500-z__vere__n___stanovisko_k_POH_KSK_na_roky_2016-2020.pdf a694c_2018-05-18-104211-z__vere__n___stanovisko_POH_KSK_na_roky_2016-2020_dal__ia___as__.pdf a694c_2018-05-22-091035-zapis_m__.pptx a694c_2018-05-28-083206-uznesenie_OZ.pdf a694c_2018-07-17-085338-V__berov___konanie__-_Z___Z__hor.pdf a694c_2018-07-19-074636-Agent__ra_pre_rozvoj_vidieka.pdf a694c_2018-08-06-125652-Pozv__nka_OZ.pdf 2492d_2018-08-09-083550-Inform__cia_pre_voli__a.pdf 2492d_2018-08-15-100238-Uznesenie_z_OZ_zo_d__a_14.8.2018.pdf 2492d_2018-08-15-103356-Zverejnenie_po__tu_obyvate__ov.pdf 2492d_2018-08-20-080613-Verejn___vyhl____ka.pdf 2492d_2018-08-27-125523-Ozn__menie_-_vo__by.pdf 2492d_2018-08-30-095720-Ozn__menie.pdf 2492d_2018-09-25-075258-Zoznam_zaregistrovan__ch_kandid__tov.pdf 2492d_2018-10-02-092739-Pozv__nka_-___cta_k_star____m.pdf 2492d_2018-10-25-111138-n__vrh_pl__nu.pdf 2492d_2018-10-25-111334-N__vrh_rozpo__tu_na_roky_2019-2012_v__davky.pdf 2492d_2018-10-25-111441-N__vrh_rozpo__tu_na_roky_2019-2021_pr__jmy.pdf 2492d_2018-10-29-075948-Pozv__nka_OZ.pdf 2492d_2018-11-11-171313-V__sledky_volieb_na_starostu_obce_vo_vo__b__ch_do_org__nov_________samospr__vy_konan__ch_10.docx 2492d_2018-11-11-171403-V__sledky_volieb_na_poslancov.docx 2492d_2018-11-11-171452-V__sledky_volieb_na_poslancov___._1.docx 2492d_2018-11-13-130825-Uznesenie_OZ.pdf 2492d_2018-11-20-074651-Schv__len___rozpo__et_-_pr__jmy.pdf 2492d_2018-11-20-074727-Schv__len___rozpo__et_-_v__davky.pdf 2492d_2018-12-03-081853-Pozv__nka_OZ.pdf 2492d_2018-12-04-135410-Ozn__menie.pdf 9ba8b_2018-12-11-085029-Uznesenie_OZ.pdf
26.10.2023
Dokumenty 2017
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Dokumenty 2017
Prílohy
d7fe1_2017-02-23-094110-V__berov___konanie_Z___Z__hor.pdf d7fe1_2017-03-07-125645-pozv__nka_OZ.pdf d7fe1_2017-03-15-073858-Uznesenie_z_OZ.pdf d7fe1_2017-06-07-110226-Pozv__nka_OZ.pdf d7fe1_2017-06-21-073516-Uznesenie_OZ.pdf d7fe1_2017-07-04-094218-Inform__cia_pre_voli__a__-_vo__by_do_org__nov_samospr__vnych_krajov.pdf d7fe1_2017-07-11-074003-Per__i_Ha__ka_b__l.pdf d7fe1_2017-07-11-074147-Dodatok_k_zmluve_o_dod__vke_plynu.pdf d7fe1_2017-07-12-101944-Lek__re___Be__ovce.pdf d7fe1_2017-08-03-114021-V__berov___konanie__na_riadite__a__Z__.pdf d7fe1_2017-08-17-085614-Ozn__menie.pdf d7fe1_2017-10-03-080442-Pozv__nka_OZ.pdf d7fe1_2017-10-03-105306-Zoznam_zaregistrovan__ch_kandid__tov_do_volieb_V__C.pdf d7fe1_2017-10-03-105338-Zoznam_zaregistrovan__ch_kandid__tov_do_volieb_V__C_2.pdf d7fe1_2017-10-18-092917-uznesenie_zo_zasadania_OZ.pdf d7fe1_2017-11-08-140104-V__sledky_volieb_do_V__C.pdf d7fe1_2017-11-21-133249-Opis_-___pecifik__cia_tovaru.pdf d7fe1_2017-11-21-140407-V__zva_na_predkladanie.pdf d7fe1_2017-11-21-140431-V__zva_na_predladanie_1.pdf d7fe1_2017-11-23-084139-K__pna_zmluva_-_n__vrh_-_n__kpu_komun__lnej_techniky_s_pr__slu__enstv.pdf d6e9e_2017-11-23-135529-Rozpo__et_obce_Z__hor_na_roky_2018-2020.pdf d6e9e_2017-11-23-135657-VZN_o_zaveden___a_poskytovan___elektronyck__ch_slu__ieb.pdf d6e9e_2017-11-23-135749-VZN_obce_o_poskytovan___dot__cie.pdf d6e9e_2017-11-29-131219-Pozv__nka_OZ.pdf d6e9e_2017-11-29-131302-Uznesenie_4_-2017.pdf d6e9e_2017-12-05-074803-Pozv__nka.pdf d6e9e_2017-12-12-094757-Uznesenie_OZ.pdf d6e9e_2017-12-21-133835-Program_odpadov__ho_hospod__rstva_Ko__ick__ho_kraja_na_roky_2016-20.pdf d6e9e_2017-12-21-134124-Program_odpadov__ho_hospod__rstva.pdf
26.10.2023
Dokumenty 2016
Detail dokumentu
Dátum 26.10.2023
Názov Dokumenty 2016
Prílohy
22416_2016-02-24-164134-2015-03-04-093612-Rozpo__et_2015_-_1_strana.pdf 22416_2016-02-24-164150-2015-03-04-093636-Rozpo__et_2015_-_2_strana.pdf 22416_2016-02-24-164211-2015-03-04-093654-Rozpo__et_2015_-_3_strana.pdf 22416_2016-02-24-164229-2015-03-04-093707-Rozpo__et_2015_-_4_strana.pdf 22416_2016-02-24-164307-2015-03-04-112525-V__sledky_volieb_do_obecn__ho_zastupite__stva_-_2014__1_.pdf 22416_2016-02-24-164326-2015-03-04-112601-V__sledky_volieb_na_starostu_obce_2014.pdf 22416_2016-02-24-164340-2015-03-04-114333-Harmonogram_obce_Z__hor_2015.pdf 22416_2016-02-24-164354-2015-06-23-083249-Pozv__nka_OZ.pdf 22416_2016-02-24-164425-2015-07-23-094710-V__berov___konanie_Z___Z__hor.pdf 22416_2016-02-24-164503-2015-09-25-081529-pozv__nka_OZ.pdf 22416_2016-02-24-164524-2015-10-02-091415-Smernica_o_vybavovan___prt__cii_adresovan__ch_org__nom_obce_Z__hor.pdf 22416_2016-02-24-164548-2015-10-02-091609-Intern___smernica_o_vn__tornom_syst__me_vybavovania_podnetov_s__vis.pdf 22416_2016-02-24-164616-2015-10-02-091819-Zmluva_o_poskytnut___dot__cie.pdf 22416_2016-02-24-164732-2015-10-28-140355-N__vrh_rozpo__tu_na_roky_2016-2018.pdf 22416_2016-02-24-164834-2015-11-16-074601-Inform__cia_pre_voli__a.pdf 22416_2016-02-24-164909-2015-12-04-123837-Autentick___olejoma__by.pdf 22416_2016-02-24-165003-2015-12-04-122756-Obec_Z__HOR_zverej__uje_elektronick___adresu.docx 22416_2016-02-24-165055-2015-12-10-141523-VZN_o_vymedzen___miest_na_vylepovanie_plag__tov_a_volebn__ch_plag__.pdf 22416_2016-02-24-165124-2016-01-11-110614-Obec_Z__hor_v__berov___konanie_Z__.pdf 22416_2016-02-24-165147-2016-02-08-080803-Pozv__nka_OZ.pdf 58a82_2016-02-24-165209-2016-02-16-073554-UZNESENIE_OZ.pdf 58a82_2016-02-24-165436-2015-12-10-141359-VZN_DzN_a_POPLATKY.pdf 58a82_2016-11-10-081307-Uznesenie_5_2016.pdf 58a82_2016-11-24-090953-N__vrh_rozpo__tu_-pr__jmy.pdf 58a82_2016-11-24-091018-N__vrh_rozpo__tu_-_v__davky.pdf 58a82_2016-11-25-081001-pozv__nka.pdf 58a82_2016-12-02-084154-VZN_o_poplatkoch_za___kony_a_slu__by.pdf 58a82_2016-12-02-092859-Uznesenie_OZ.pdf 58a82_2016-12-12-092454-Rozpo__et_obce_Z__hor_na_roky_2017-2019.pdf 58a82_2016-12-12-101453-Da__ov_____rad_Sobrance_-_Dohoda_o_elektronickom_doru__ovan__.pdf 58a82_2016-12-21-102618-Z__vere__n_______et_Obce_2015.docx