Úradná tabuľa

Pozvánka OZ

 10.06.2021

             OBEC ZÁHOR

                     Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

               056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Záhore, ktoré sa uskutoční dňa:

16.6.2021 o 18,00 hod

v  kancelárii Obecného úradu Záhor

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. a)  Sľub poslanca

b)  Voľba člena komisie /komisia verejný záujem a inventarizačná/

 1. a)  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2021

b)  Správa z kontroly za prvý polrok 2021

 1. a)  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020

b)  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

 1. a)  Výročná správa obce za rok 2020

b)  Zmluva o vykonaní auditu – Ing. Marta Nachtmanová

c)  Správa o vykonaní štatutárneho auditu

 1. Rozpočtové opatrenie 
 2. Oboznámenie sa s podanými žiadosťami – Štefánia Tomčová
 3. Rôzne – diskusia
 4. Záver

                                                                                                                    Marián Hric

                                                                                                                   starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár