Úradná tabuľa

Pozvánka OZ

 13.04.2021

             OBEC ZÁHOR

                     Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

                 056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Záhore, ktoré sa uskutoční dňa:

15. apríla 2021 o 18,00 hod.

v  kancelárii Obecného úradu Záhor

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesenia
  4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
  5. VZN 1/2021 – prevádzkový poriadok pohrebiska obce Záhor
  6. Vstup obce do občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín
  7. Rôzne – diskusia
  8. Záver

                                                                                                                                               Marián Hric

                                                                                                                                             starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár