Úradná tabuľa

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 30.06.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach na základe 21 písm. o) zákona č. 3 14/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na 2 ods. (1) vyhlášky MV SR č, 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v prírodnom prostredí, na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch

v územnom obvode okresov Michalovce a Sobrance, od 1.júla 2022 o 12:00 hodine — do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa 14 ods. (2) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch z a k a z u i e najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,  vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných a pasienkových pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa 6b a podľa 14 ods. I písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z v znení neskorších predpisov a podľa 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z:z, o požiarnej prevencii v znení vyhlášky v znení neskorších predpisov p o v i n n i najmä:

  • zabezpečovať v lesoch v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkových terénnych miest a hliadky vybaviť telekomunikačným zariadením na oznámenie vzniku požiaru,  
  • zabezpečovať na dostupnom mieste potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov,  
  • zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve.

                                                                                           

Okresne o riaditeľstvaHasičského a záchranného zboru v Michalovciach

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár