Úradná tabuľa

Pozvánka OZ

 22.04.2022

 OBEC ZÁHOR

                     Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Záhore, ktoré sa uskutoční dňa:

26. apríla  2022 o 18,00 hod.

v  kancelárii Obecného úradu Záhor

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesenia
  4. a) Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

b) Správa z  kontroly za druhý polrok 2021

  1. Majetkové priznanie starostu obce a vedúcich zamestnancov
  2. Žiadosť -  Štefánia Tomčová – Kaderníctvo
  3. Rôzne – diskusia
  4. Záver

                                                                                                           Marián Hric

                                                                                                           starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár