Úradná tabuľa

Pozvánka OZ

 06.12.2021

             OBEC ZÁHOR

                     Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Záhore, ktoré sa uskutoční dňa:

9. decembra 2021 o 18,00 hod.

v  Klube mladých a seniorov Záhor

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022
 5. a/ Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023-24

b/ Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024

 1. Rozpočtové opatrenie č. 2
 2. VZN č. 1/2021 – o dani z nehnuteľnosti, dani za psa a poplatku za komunálny odpad
 3. VZN č. 2/2021 – poplatky obce
 4. VZN č.  3/2021- školské poplatky
 5. Rôzne – diskusia
 6. Záver

                                                                                                           Marián Hric

                                                                                                           starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár