Úradná tabuľa

Oznámenie o vstupe na pozemok a rozkopávke

 03.09.2021

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK A ROZKOPÁVKE

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností

(pozemkov) v extraviláne, v katastrálnom území Obce Záhor, okres Sobrance,

že za účelom realizácie stavby V228-Pinkovce, Pinkovce-Záhor, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky v rozsahu nevyhnutnom na výkon povolenej činnosti. Počas realizácie stavby dôjde k zásahu do nespevnených plôch v extraviláne obce v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti. Po skončení prác bude terén uvedený do pôvodného stavu.

Práce sa budú uskutočňovať v dňoch 20.09.2021 – 15.11.2021.

Ďakujeme za pochopenie pri nevyhnutných obmedzeniach počas stavebných prác.

V Košiciach dňa 02.09.2021 

                                                                                                                               

                                                                                            Východoslovenská distribučná a.s.

                                                                                            Mlynská 31

                                                                                            042 91 Košice


1 2 3 4 5 6 7 8 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár