Faktúry

2020

Zmluvy archív

1 2 ... 11 [>]
Faktúra
VVaK Michalovce Fa za vodu ocu a dom smútku
SPP RWE Fa za plyn
RWE Košice Fa za plyn ZŠ
FÚRA Košice Vývoz TDO
T COM Telefon
VVaK Michalovce Vodné ZŠ a MŠ
Webex media, Košice za vytvorenie WEB stránky obce
Slovenská pošta fa. za poštové poukážky
Slovgram Bratislava fa. poplatok SOZA na rok 2012
Komenský, s.r.o. Košice fa. za vitruálnu knižnicu ZŠ
TCOM Bratislava fa.telefon MŠ
Webex media, Košice fa.poplatok za vedenie stránka obce
Webex fa. za WEB stránku
Slovenská pošza fa. za poštové poukážky
SOZA fa. za autorské práva r.2012
Komenský fa. za virtual.knižnicu ZŠ
TCOM fa. za telefón MŠ
Webex fa. za vytvorenie stránky obce
AMIGO fa za potraviny ŠJ MŠ
VSE Košice fa za el. energiu
VSE Košice fa za el. energiu ZŠ
Komenský s.r.o. fa za virtuál. knižnicu
MICOMP Michalovce servis počitača
Ohrisková Záhor Potraviny MŠ ŠJ
A.Ohrisková , Záhor fa za potraviny ŠJ MŠ
AMIGO Potraviny MŠ ŠJ
AMIGO fa za potraviny ŠJ MŠ
Inmedia fa potraviny ŠJ MŠ
Inmedia fa potraviny MŠ ŠJ
MŠ ŠJ fa potraviny
Ohrisková, Záhor fa potraviny MŠ ŠJ
ASTERA fa potraviny MŠ ŠJ
AMIGO fa potraviny MŠ ŠJ
T COM Telefon OcÚ
VSE Košice za el. enerrgiu, MŠ,OcÚ, D.S.,
SPP, Michalovce fa za plyn, MŠ, OcÚ, DS
Viktoria - Hamor, Medzev fa struna kosačky
T COM fa telefon MŠ
T COM fa telefon ZŠ
Orange fa za telefon
Musica Luturgica , Bratislava ˇfa Časopis Učiteľ ZŠ
Školská jedáleň MŠ fa-hmotná núdza
Školská jedáleň MŠ fa hmotná núdza - MŠ
Noema s.r.o., Lemešany fa- potraviny MŠ
Noema, s.r.o Lemešany fa-potraviny pre MŠ ŠJ
MŠ Školská jedáleň príspevok MŠ na stravu
Fúra Košice za vývoz odpadu
Fúra Košice Fa za vývoz odpadu júl 2012
Poradca podnikateľa Žilina Fa - finančný spravodaj
MICOMP Michalovce Fa - inštalácia programu
IFOSOFT Prešov program mzdy
VVaK Michalovce Fa vodne za Ocu, DS
VSE Košice Fa za el. energiu - VO,OcU, DS, MŠ
RWE Košice Fa za plyn Ocu,MŠ,D.S
RWE Košice Fa za el. energiu KD
RWE Košice Fa za el. energiu - OcU
Komensky Bratislava Fa za virtuálnu knižnicu- ZŠ
Agrovýchod Zalužice Fa ND kosačka
Inmedia Potraviny ŠJ MŠ
SODEXO Košice Fa za strávne lístky
Orange Fa za telefon
VVaK Michalovce Fa vodné
RWE Košice Fa za plyn ZŠ
Fúra Košice Fa vývoz VKK
Gepstav Michalovce Faktúra - kanalizácia
ŠEVT Bratislava Tlačiva ZŠ
ŠEVT Bratislava Fa tlačiva
Magic Print Bratislava Fa toner MŠ,Ocu
PPA Bratislava Dodatok k zmluve projektu park 3.4.2
PPA Bratislava Dodatok k zmluve projektu park 3.4.2
PPA Bratislava Dodatok k zmluve projektu park 3.4.2
Slovak Telekom Ba Fa za telefon ocu
Slovak Telekom Ba Fa za telefon MŠ
Slovak Telekom Ba Fa za telefon ZŠ
Micomp Michalovce fa ferox papier
RWE Košice fa plyn MŠ, ocu
RWE Košice fa plyn ZŠ
fa potraviny ŠJ MŠ
fa potraviny ŠJ MŠ
potraviny ŠJ MŠ
ADAM Oil Michalovce fa za olej
PUURA Sobrance oprava MŠ
Fúra Košice vývoz TDO
Komenský Bratislava fa za virtuálnu knižnicu
fa za potraviny ŠJ MŠ
fa za potraviny ŠJ MŠ
fa za potraviny ŠJ MŠ
fa za potraviny ŠJ MŠ
fa za potraviny ŠJ MŠ
T-COM Bratislava fa za telefon MŠ
T COM Bratislava fa za telefon ocu
T COM Bratislava za telefon ZŠ
MICOMP Michalovce fa toner ZŠ
AM - Mgr. Ján Skálka Nitra za za PC Windovs ZŠ
Obec Záhor fa ŠJ MŠ hmotná núdza
Obec Záhor fa hmotná núdza ZŠ
FÚRA Košice fa vývoz TDO
Komenský Bratislava fa za virtuálnu knižnicu
ORANGE Ba fa za telefon ocu
Prima banka Michalovce dodatok č.3 str. č. 3
Prima Banka Michalovce dodatok č. 3 str. 2
Prima Banka Michalovce dodatok č. 3 str. 1
Prima banka Michalovce dodatok č. 2 str. 1
Prima banka Michalovce dodatok č. 2 str. 2
Prima banka Michalovce dodatok č. 2 str. 3
RWE Košice fa za plyn ZŠ
RWE Košice fa za plyn ocu,MŠ, D.S.
VVS Michalovce fa za vodu ocu,D.S.
VVS Michalovce fa za vodu MŠ,ZŠ
ABAL sobrance kancelárske potreby
Amigo Michalovce potraviny pre ŠJ MŠ
Eplant Doná Súča hračky pre MŠ
Fúra Košice fa - vývoz TDO
Fúra Košice Fa-vývoz TDO
IKF Poprad Fa za projekt KD
Inmedia Zvolen Fa- potraviny pre ŠJ MŠ
Inmedia Zvolen Fa- potraviny ŠJ MŠ
Inprost Bratislava fa- za obecné noviny
Komenský Košice Fa- za virtuálnu knižnicu ZŠ
Lekos Sobrance Fa - internet MŠ
Obec Záhor Fa- doplatok za stravu MŠ
MŠ Záhor Fa- hmotná núdza
MŠ Záhor Fa- doplatok za stravu
Orange BA Fa - telefon ocu
Pavlovce n/U Fa - spoloč. školský úrad
Pulz Ohriskova Fa za potraviny ŠJ MŠ
PULZ Ohrisková Fa - potraviny ŠJ MŠ
PULZ Ohrisková Fa - za potraviny ŠJ MŠ
PULZ Ohrisková Fa- za potraviny ŠJ MŠ
RWE Košice Fa za plyn ocu, DS, MŠ
RWE Košice Fa - plyn ZŠ
RWE Košice Fa - plyn ZŠ
SODEXO Košice Fa - za stravné lístky
T-COM BA Fa- telefon
T COM Ba Fa - telefon MŠ
T COM BA Fa telefon ZŠ
T COM BA Fa - telefon ocu
Výberové konanie ZŠ Záhor
AMIGO, Michalovce Fa -potraviny ŠJ MŠ
ARES, Bratislava Fa - slaviček
ASTERA Trebišov Fa - potraviny ŠJ MŠ
Komensky BA Fa - virtuálna knižnica ZŠ
FÚRA Košice Fa- vývoz TDO január 2013
FÚRA Košice Fa-harmonogram vývozu, vrecia
FÚRA Košice Fa - vývoz TDO oktober 2012
FÚRA Košice Fa za vypracovanie hlásenia
IFOSOFT Prešov Fa program.vybavenie mzdy
INMEDIA Zvolen Fa - potraviny ŠJ MŠ
INMEDIA Zvolen Fa - potraviny MŠ Šj
INMEDIA Zvolen Fa -potraviny MŠ ŠJ
INMEDIA BA Fa - strava MŠ
KOMENSKY Ba Fa - za virtuálnu knižnicu ZŠ
MICOMP MI Fa - program mzdy
MŠ ŠJ Fa - hmotná núdza
MŠ ŠJ Fa - za stravu
MŠ ŠJ Fa- hmotná núdza
MŠ ŠJ Fa - hmotná núdza
MŠ ŠJ Fa- hmotná núdza
NOEMA Lemešany Fa - potraviny MŠ ŠJ
NOEMA Lemešany Fa - potraviny ŠJ MŠ
NOEMA Lemešany Fa - potraviny ŠJ MŠ
NOEMA Lemešany Fa - potraviny MŠ ŠJ
ORANGE BA Fa - telefon ocu
ORANGE Ba Fa- telefon ocu
ORANGE Ba Fa- telefon ocu
Peter JURIK, Čierna voda Fa -propagácia obce
PORADCA ŽILINA Fa - za poradcu
PORADCA ŽILINA Fa - finančný spravodaj
PULZ ZÁHOR Fa - potraviny MŠ ŠJ
PULZ ZÁHOR Fa- potraviny MŠ ŠJ
RWE Košice Fa-plyn ocu,MŠ,DS
RWE Košice Fa - plyn MŠ,OcU,DS
RWE Košice Fa- plyn ZŠ
RWE Košice Fa- plyn ZŠ
SLOVENSKA POŠTA, BA Fa- predškolská výchova MŠ
SODEXO PASS, KE Fa - strávne lístky
SODEXO PASS, KE Fa- za stravné lístky
SOZA BA Fa- za reprod.hudby v MR
ŠEVT BB Fa- tlačiva ZŠ
ŠEVT BA Fa-tlačiva ZŠ
T COM BA Fa telefon MŠ
T COM BA Fa- telefon ZŠ
T COM BA Fa- telefon OcÚ
T COM, BA Fa- telefon OcÚ
T COM ,BA Fa-telefon ZŠ
T COM,BA Fa- telefon MŠ
VVS KE Fa- vodné MŠ, ZŠ
VSE KE Fa- el. energia DS
VSE BA Fa- za el. energiu č, 240
VVS Košice Vodné ocú
VSEKošice za el.energiu MŠ, ZŠ VO a ocú
VSE Košice za vrátku el. energiu ocu
VSE Košice dopl. za el. energiu 240
WSE Košice dopl. za el. energiu ocu
VSE Košice za el.energiu 240
VSE Košice za el.energiu dom smútku
VSE Košice za el.energiu VO, MŠ ZŠ a ocu
OBEC ZÁHOR Výberové konanie na kontrolóra obce
OBEC ZÁHOR Výberové konanie na kontrolóra obce 2.str
IFOSOFT Prešov Fa- program ekonomická agenda
POPLATKY ZA SPRISTUPNENIE INFORMACII Obec Záhor
SPP Bratislava Zmluva o zriadeni vecného bremena
SPP Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena
SPP Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena
T COM Telefon MŠ
T COM BA Telefon ocu
VVAK Košice vodné MŠ a ZŠ
VVAK Košice vodné ocu
OcU Záhor F aMŠ doplatok za stravu
OcU Záhor Fa MŠ ŠJ hmotná núdza
ORANGE BA Fa za telefon ocu
FÚRA KE Fa za vývoz TDO 02/2013
FÚRA KE Fa za vývoz TDO 03/2013
IFOSOFT Prešov Program
Inmedia Zvolen Fa za potraviny
Inmedia Zvolen Fa potraviny MŠ
Inmedia Zvolen Fa potrviny ŠJ MŠ
Komensky BA virtuálna knižnica ZŠ
Komunálna poisťovňa MI Poistné ocu, MŠ
Komunálna poisťovňa MI Poistné ocu, MŠ, ZŠ
L TEX Trenčin Pracovné odevy MŠ
M COMP Michalovce Fa za inštalácia programu
M COMP Michalovce Fa za inštaláciu programu
OcU Záhor Doplatok stráva MŠ ŠJ 03/2013
Ocu Záhor Fa stráva hmotná núdza
Ocu Záhor MŠ ŠJ stravné 03/2013
OcU Záhor MŠ ŠJ hmotná núdza za ZŠ
ORANGE BA Telefon ocu
NˇU CŽV Košice Prihláška na školenie
ROVKUR MI Kotol 4 b.j. ocu Záhor
RWE KE Plyn ZŠ Záhor
RWE Košice Plyn ocu , DS ,MŠ
RWE Košice Fa plyn ocu, MŠ, DS
RWE KE Doplatok za plyn
ŠEVT Ba Tlačiva ZŠ
T COM BA Telefon ocu
T COM Ba Telefon ZŠ
ABAL Sobrance Fa -tlačivá
AMIGO Michalovce Fa potraviny ŠJ MŠ
AMIGO michalovce Fa potraviny MŠ ŠJ
ASTREA Trebišov Fa potraviny ŠJ MŠ
PULZ Ohrisková Fa potraviny MŠ ŠJ
FÚRA Košice Fa -vývoz TDO 04/2013
FÚRA Košice Fa -vývoz TDO 05/2013
Inmedia Zvolen Fa -potraviny MŠ ŠJ
Inmedia Zvolen Fa -potraviny MŠ ŠJ
Inmedia Zvolen Fa -potraviny MŠ ŠJ
Inmedia Zvolen Fa potraviny MŠ ŠJ
Komenský Bratislava Fa - za virtuálnu knižnicu
Magic Print Fa-toner MŠ
Mladé leta Bratislava Fa knihy ZŠ
OcU Záhor Fa-hmotná núdza ŠJ MŠ
OcU Záhor Fa-hmotná núdza ŠJ MŠ
OcU Záhor Doplatok stravného
Noema Lemešany Fa -potraviny MŠ ŠJ
PULZ Záhor Fa potraviny MŠ ŠJ
PULZ Záhor Fa potraviny MŠ ŠJ
PULZ Záhor Fa potraviny MŠ ŠJ
ORANGE BA Fa - telefon ocu
ORANGE BA Fa -telefon ocu
RWE BA Fa za plyn - MŠ,ocu, DS
RWE KE Fa -plyn ZŠ
RWE KE Fa - plyn ZŠ
RWE KE Fa - plyn MŠ,OcU,DS
RWE KE FA el.energia č. 240
RWE KE Fa -el.energia DS
RWE KE Fa el.energia OcU,VO,MŠ
T COM BA Fa telefon MŠ
T COM BA Fa-telefon OcU
T COM Ba Fa - telefon ZŠ
T COM BA Fa-telefon MŠ
Vydavateľstvo BUvik BA Fa- knihy ZŠ
VsE KE Darovacia zmluva ZŠ
VsE KE Darov.zmluva ZŠ
OBEC ZÁHOR - ZŠ Výberové konanie na riaditeľku ZŠ Záhor
Elzapo Michalovce teplomer pre ŠJ MŠ
Fúra Košice Fa-Vývoz TDO 06/2013
Fúra Košice Hlásenie o odpadoch
Fúra Košice Fa za vypracovanie hlásenia o odpadoch
VVS Košice Fa vodné MŠ, ZŠ
VVS Košice Vodné ocu, DS
Komenský BA Virtuálna knižnica ZŠ
Vladimir Mišlan, Vinné Vypracovanie požiarnej dokumentácie
Mladé letá , BA knihy ZŠ
Obec Záhor Fa doplatok 05/2013
Obec Záhor Hmotná núdza 06/2013
Obec Záhor Hmotná núdza MŠ ŠJ 06/2013
Obec Záhor Doplatok za stravu 04/2013
Obec Záhor Fa hmotná núdza 04/2013
Orange BA Fa - telefon ocu
RWE Košice Fa-plyn ocu,MŠ,DS
RWE Košice Fa za plyn ZŠ
T COM BA Fa- telefon MŠ
T COM Ba Fa - telefon ocu
T COM BA Fa telefon ZŠ
Vladimir Mišlan, Vinné Fa kontrola požiarnej ochrany
Úrad MV SR BA časopis CO
ABAL SO tlačiva na ved.agendy obyteľstva
ABAL BA tlačiva pre ocu
AMIGO MI potraviny MŠ ŠJ
IFOSOFT PO Program miezd
Komenský BA virtuálna knižnica
MICOMP MI Inštalácia programu
MLADÉ LETA Knihy ZŠ 1 str.
MLADE LETA Knihy ZŠ 2 str.
MLADE LETA Knihy pre ZŠ
ORANGE BA Fa telefon ocu
Priatelia zeme Vyhlásenie súťaže MISS Kompostovisko
PULZ Ohrisková Fa- potraviny 1. str
PULZ Ohrisková Fa potraviny 2 str.
SLOVGRAM BA Za reprod.hudbu v MR r. 2013
SODEXO PASS Fa- stravné lístky
T COM Ba Fa- telefon MŠ
T COM BA Telefon ZŠ
T COM Ba Telefon ZŠ
úrad SR fa. za reue CO na rok 2013
ABAL, Sobrance za tlačivá na evidenciu obavteľstva
ABAL, Sobrance fa. za tlačivá ocu
Amigo Michalovce fa. za potraviny MŠ ŠJ
Fura, Košice fa. za vývoz TKO
Ifosoft Prešov fa. za program mzdy
Kopmenský Bratislava za virtálnu knižnicu ZŠ
Komenský, Bratislava fa. za virtuálnu knižnicu, ZŠ
Micomp Michalovce fa. za inštaláciu programu mzdy
Mišľan Trnava pri Laborci fa- za revíziu hasiacich prístrojov
Mladé letá Bratislava za knihy ZŠ 2. strana
Orange Bratislava fa. za telefon ocu
Mladé Letá Bratislava fa. za knihy ZŠ
Poradca Žilina za fin. spravodajcu na rok 2014
Priatelia Zme Vyhlásenie súťaže Miss Kompostovisko
Pulz, Ohrisková fa. za potraviny MŠ ŠJ - 2. strana
Pulz Ohrisková Záhor fa. za potraviny MŠ ŠJ 1. strana
RWE, Košice fa. za plyn ocu, MŠ a d.s.
RWE Košice fa. za plyn ZŠ
Slovgram Bratislava za reprodukovanú hudbu v MR za rok 2013
Sodexho pass Za strav. lístky
ŠEVT, B. Bystrica za tlačiva ZŠ
ŠEVT, B.Bystrica za tlačiva ZŠ 2. strana
T-COM, Bratislava za telefon MŠ
T-COM Bratislava za telefon ZŠ
T-COM Bratislava za telefon MŠ
T-COM Bratislava za telefon ocu
T-COM Bratislava za telefon ZŠ
T-COM Bratislava fa. telefon
Triump Adler Slovakia za interaktívnu tabuľu ZŠ
WSE Košice fa. za el.energiu, ocu, MŠ , VO a ZŠ
WSE Košice za el. energiu č.240
WSE Košice za el.energiu d.s.
Obec Záhor Súvislá vysprávka MK v obci Záhor
Obec Záhor Zmluva ZŠ 5
Obec Záhor Zmluva ZŠ
Obec Záhor Zmluva ZŠ 1
Obec Záhor Zmluva ZŠ 2
Obec Záhor Zmluva ZŠ 3
Obec Záhor Zmluva ZŠ 4
Obec Záhor Výberové konanie na riaditeľku ZŠ
Obec Záhor 1. Reprezentačný ples UŽANOV -15.2.2014
AMIGO MI strava MŠ ŠJ
AMIGO MI Fa potraviny MŠ
ASTERA Trebišov potraviny MŠ ŠJ
CBS Kyncelova Fotografovanie obce
FÚRA Rozhanovce vývoz TDO 02/2014
Inmedia Zvolen Fa 2.časť MŠ ŠJ
Inmedia Zvolen Fa potraviny MŠ ŠJ
Inmedia Zvolen Potraviny MŠ ŠJ
Komenský Bratislava Virtuál. knižnica ZŠ
Limpo Prešov Reflexne pásky
MICOMP Michalovce Inštalácia programov
OcU Záhor Doplatok strava MŠ
OcU Záhor Strava HN- MŠ ŚJ 02/2014
PULZ Ohrisková Potraviny ŠJ MŠ
ORANGE BA telefon ocu
PULZ Ohrisková Potraviny MŠ ŠJ
RWE Košice Fa plyn ocu,MŠ,DS
T COM Ba Telefon ZŠ
T COM BA Telefon ocu
T COM BA Telefon MŠ
Abal Sobrance fa. za kan. potreby
Amigo Michalovce fa. za potraviny MŠ ŠJ
Amigo Michalovce Fa. za potraviny MŠ ˇJ
Amigo Michalovce fa. za potraviny MŠ SJ
Astera za fa. potraviny MŠ ŠJ
Astera Trenčín za fa. potraviny MŠ ŠJ
Dejanuer, Bratislava za stravné lístky
Fúra Košice za vývoz nebezpečného odpadu
Fúra Košice za vypracovanie hlásenia
Fúra Košice za vývoz TDO za 4/14
Ing. Lechtmanova, Michalovce za vykonanie auditu
Inmedia Zvolen za fa. potraviny
Inmedia Zvolen fa. potraviny 2. časť
Inmedia Zvolen za fa. potraviny MŠ ŠJ
Inmedia Zvolen fa. potraviny
Inmedia Zvolen Za fa. potraviny MŠ ŠJ
Inmedia Zvolen za fa. potraviny MŠ ŠJ
Inmedia Zvolen za fa. potraviny
Komenský Bratislava za virtalnu knižnicu ZŠ
Komenský Bratislava za virtuálnu knižnicu ZŠ
Magic print Bratislava za toner MŠ
Micomp Michalovce za inštaláciu programov
Micomp Michalovce za tlačiaren a inštaláciu
Mison Vráble za opravu zosilovača MR
MŠ ŠJ Záhor Doplatok za stravné
Noema Lemešany za potraviny MŠ ŠJ
Noema Lemešany za fa. potraviny
Orange Bratislava za telefon ocu
Orange Bratislava za telefon ocu
Pulz Ohrisková za potraviny MŠ ˇJ
Pulz Ohrisková za potraviny ˇMS SJ
Pulz Ohrisková za potraviny MS SJ
Pulz Ohrisková za potraviny MŠ ŠJ
ATJ Košice za potraviny MŠ ŠJ
RWE Košice Za plyn ZŠ
RWE Košice za plyn ocu,MŠ a d.s.
Slovgram Bratislava za reprodukovanú hudbu v MR
ŠEVT Bratislava za tlačivá
TCOM Bratislava telefom MŠ
TCOM Bratislava telefon ocu
TCOM Bratislava telefon ocu
TCOM Bratislava telefon MŠ
Viktoria Hámor Medzev za struny do kosačky
Vladimír Mišľan,Trnava pri laborci za revíziu hasiacich prístrojov
Vladimír Mišľan, Vinné za požiarnu prehliadku
VVaK Michalovce vodné MŠ aZŠ
WSE Košice za el.energiu č.204
VSE Košice za el.energiu ZS
VSE Košice za el.energiu ocu, MŠ VO
VVaK Michalovce vodné ocu a d.s.
Obec Záhor Výberové konanie na riaditeľku ZŠ
ABAL za kancelárske potreby
AMIGO PRIMA za potraviny pre Školskú jedáleň
AMIGO PRIMA za potraviny pre Školskú jedáleň
AMIGO PRIMA za potraviny pre Školskú jedáleň
AMIGO PRIMA za potraviny pre Školskú jedáleň
ASTERA za potraviny pre Školskú jedáleň
ATC-JR za potraviny pre Školskú jedáleň
DECENT Michalovce za opravu tlačiarne
DKS-PLAY SYSTEM Košice za hračky pre MŠ
DM-SERVIS Kapušany licenčný poplatok za program Kataster NET
CBS FOTO Kynceľová za fotografovanie obce
Fúra ZKO 01/2014
Fúra ZKO 05/2014
Fúra Nebezpečný odpad 05/2014
Fúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu
LE CHEQUE DEJEUNER za stravné lístky
IFO SOFT Prešov update ekonom.agendy pre rok 2014
IFO SOFT Prešov update program.vybavenia Mzdy
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
INPROST Bratislava za tlačivá
INPROST Bratislava doplatok za tlač a expedíciu obecných novín
KOMENSKY Košice poplatok za využívanie služieb Virtuálnej knižnice ZŠ Záhor za 01/2014
KOMENSKY Košice poplatok za využívanie služieb Virtuálnej knižnice ZŠ Záhor za 05/2014
KOMENSKY Košice poplatok za využívanie služieb Virtuálnej knižnice ZŠ Záhor za 06/2014
MICOMP Michalovce za inštaláciu softvéru
MICOMP Michalovce za počítač
NOEMA Lemešany za potraviny pre Školskú jedáleň
ORANGE faktúra Milan Šabak za 02/2014
ORANGE faktúra Milan Šabak za 06/2014
PORADCA PODNIKATEĽA Fin.spravodajca 2013
Anna Ohrisková PULZ za potraviny pre Školskú jedáleň
RWE Košice fin.vysporiadanie za plyn pre rok 2013
RWE Košice za plyn
RWE Košice za plyn
RWE Košice za plyn
RWE Košice za plyn
RWE Košice za plyn
RWE Košice za plyn
RWE Košice za plyn
RWE Košice za plyn
ŠEVT B.Bystrica za tlačivá pre ZŠ Záhor
SIGNO za vlajky EÚ a SR
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor doplatok stravného
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor doplatok stravného
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor doplatok stravného
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor doplatok stravného
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor doplatok stravného
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor doplatok stravného
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor doplatok stravného
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor doplatok stravného
SOZA poplatok za verejné použitie autorských diel
SLOVAK TELEKOM pevná linka MŠ Záhor
SLOVAK TELEKOM pevná linka MŠ Záhor
SLOVAK TELEKOM pevná linka MŠ Záhor
SLOVAK TELEKOM pevná linka OcÚ Záhor
SLOVAK TELEKOM pevná linka OcÚ Záhor
SLOVAK TELEKOM pevná linka OcÚ Záhor
SLOVAK TELEKOM pevná linka ZŠ Záhor
SLOVAK TELEKOM pevná linka ZŠ Záhor
SLOVAK TELEKOM pevná linka ZŠ Záhor
SLOVAK TELEKOM pevná linka ZŠ Záhor
Východoslovenská energetika finančné vyrovnanie za 2013
WEBHOUSE za domenu zszahor.sk
SLOVAK TELEKOM pevná linka OcÚ Záhor
SLOVAK TELEKOM pevná linka ZŠ Záhor
SLOVAK TELEKOM pevná linka MŠ Záhor
DATATRADE info služba obce 08_2014
Fúra zmesový komunálny odpad 07_2014
PRIMABANKA poplatok za poskytnutie info audítorovi
Fúra Nebezpečný odpad 07/2014
MICOMP Michalovce fA za inštaláciu programu 07-2014
RWE Košice za plyn
RWE Košice za plyn
Nábytok ROZKVET fa za stoličku
CHEQUE DEJEUNER stravné lístky
MICOMP Michalovce inštalácia programu
ORANGE faktúra Milan Šabak za 07/2014
IFO SOFT Prešov update program.vybavenia Mzdy
M+K Projektový dozor - kanalizácia
AGRO VÝCHOD fa za ložiská
Vladimír Mišľan požiarna preventívna prehliadka 3.Q
ŠEVT B.Bystrica školské potreby MŠ Záhor
Anna Ohrisková PULZ za potraviny pre Školskú jedáleň
Komenský Košice Fa virtuálna knižnica
PORADCA PODNIKATEĽA Žilina Fiinančný spravodajca 2014
L-TEX com.s.r.o. Trenčín zdravotníka konfekcia MŠ
AMIGO PRIMA MI Potraviny ŠJ MŠ
DECENT SC s.r.o MI servisné práce
PUURA s.r.o. Sobrance Fa okno - klub mladých
PUURA s.r.o. Sobrance Fa okno - klub mladých
LE CHEQUE DEJEUNER stravné lístky
IKARO s.r.o. PO tlačivá ZŠ
INMEDIA Zvolen Potraviny ŠJ MŠ
ORANGE Fa telefón
INMEDIA Zvolen Fa ŠJ MŠ
INMEDIA Zvolen Fa ŠJ MŠ
Fúra Fa nebezpečný odpad
Fúra Fa TDO 08/2014
RWE Košice Zemný plyn MŠ
RWE Košice Zemný plyn OcÚ
Fúra Tetrapack
SLOVAK TELEKOM Fa OcÚ
KOMENSKY Košice virtuálna knižnica
MADD FRUIT ovocie ZŠ
INMEDIA Zvolen Fa ŠJ MŠ
NOEMA Lemešany Fa ŠJ MŠ
ASTERA MŠ ŠJ
MADD FRUIT MŠ ŠJ
SLOVAK TELEKOM Fa telefón MŠ
MADD FRUIT Fa ovocie
MADD FRUIT ovocie
OcU Záhor Fa HN 09/2014
OcÚ Záhor Fa HN 09/2014
Fúra Fa vývoz TDO
Fúra Fa NO
MADD FRUIT Fa ovocie
MADD FRUIT Fa ovocie
MEGY s.r.o. Jelenec Fa tlačivá
MADD FRUIT Fa ovocie
NOEMA Lemešany Fa ŠJ MŠ
INMEDIA Zvolen Fa ŠJ MŠ 1 str.
INMEDIA Zvolen Fa ŠJ MŠ 2 str.
MADD FRUIT Fa ovocie
ORANGE Fa telefon ocu
RWE Košice Fa plyn ZŠ
RWE Košice Fa plyn MŠ
VVS a.s. KE Fa vodné OcÚ, DS 1 sr.
VVS a.s. KE Fa vodné 2 str.
VVS a.s. KE Fa vodné ZŠ, MŠ
VVS a.s. KE Fa vodné ZŠ, MŠ
Peter Jurik - LISA Faktúra za služby
LE CHEQUE DEJEUNER Faktúra - stravné lístky
L-TEX com.s.r.o. Trenčín faktúra - zdravotnícka konfekcia ZŠ
MADD FRUIT Faktúra - Školské ovocie
ORANGE Fa - mobil
ARES, spol. s.r.o. Bratislava Fa - školské časopisy
MICOMP Michalovce Fa - Inštalácia programu
Obec Záhor Fa- Doplatok stravné
INMEDIA Zvolen Fa - potraviny ŠJ MŠ - predná strana
INMEDIA Zvolen Fa- potraviny ŠJMŠ - zadná strana
INMEDIA Zvolen Fa- ŠJ MŠ - mrazená zelenina
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Obecný úrad Fa - doplatok stravné
Obecný úrad Fa- doplatok stravné - zadná strana
Vladimír Mišľan Fa - požiarna ochrana
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny - zadná strana
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - za spracovanie hlásenia
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Obec Pavlovce nad Uhom Fa - príspevok
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
ŠEVT B.Bystrica Proforma Fa - ZŠ - Triedna kniha
ŠEVT B.Bystrica Proforma Fa - ZŠ - Triedna kniha
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - za odvoz a likvidáciu stavebného odpadu
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
T-COM Fa - telefón - ZŠ
T-COM Fa - telefón - MŠ
T-COM Fa - telefón - OcU
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
INPROST Bratislava Fa - za obecné noviny
MADD FRUIT 2 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen 2 Fa - ŠJ MŠ - potraviny
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Obec Záhor Fa za doplatok stravného
Obecný úrad Fa - doplatok stravné
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
ABC Knihy Fa - Knihy - Diktáty
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Astera Trenčín Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny - predná strana
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny - zadná strana
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - odvoz a likvidácia odpadu - VKK
T-COM Fa - telefón - OcU
T-COM Fa - telefón - ZŠ
T-COM Fa - telefón - MŠ
PUURA s.r.o. Sobrance Fa - okno MŠ
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
ABAL Fa - kancelárske potreby
MADD FRUIT Fa- školské ovocie
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- nebezpečný odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- Zmesový komunálny odpad
RWE Košice Fa - zemný plyn
RWE Košice Fa- Obecný úrad a MŠ
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Obecný úrad Fa - doplatok stravné
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
VSE Fa - elektrina Múzeum
VSE Fa - elektrina Dom smútku
VSE Fa - elektrina Ocu, MŠ, ZŠ
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny - predná strana
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny - zadná strana
SOFT GL Košice Fa - program Školská jedáleň
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
RWE Košice Fa - zemný plyn MŠ
RWE Košice Fa- zemný plyn ZŠ
RWE Košice Dodatok k zmluve
ORANGE Fa - mobil
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - zmesový komunálny odpad
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
MADD FRUIT 1 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 2 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 3 Fa - školské ovocie a zelenina
INMEDIA Zvolen Fa - potraviny ŠJ MŠ - predná strana
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny - zadná strana
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
T-COM Fa- telefon ZŠ
T-COM Fa - telefón - OcU
T-COM Fa - telefón - MŠ
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - komunálny odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
RWE Košice Fa- zemný plyn ZŠ
ORANGE Fa - mobil
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné 2
MICOMP Michalovce Fa -displej
Cart Print Fa - tlačivá
Multi Šport Fa za dodaný tovar
Dobrovoľná požiarna ochrana Fa za členský príspevok
MADD FRUIT 4 Fa - školské ovocie a zelenina
MADD FRUIT 5 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 6 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 7 Fa - školské ovocie
INMEDIA Zvolen 2 predná strana Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen 2 - zadná strana Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny - zadná strana
MADD FRUIT Fa - školské ovocie a zelenina
INMEDIA Zvolen 3 Fa - ŠJ MŠ - vianočný balíček
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
ŠEVT a.s. Banská Bystrica Fa - vysvedčenia pre 1.-4. ročník
IFO SOFT Prešov Fa - update programového vybavenia MZDY
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa spracovanie hlásenia o vzniku odpadu
PORADCA PODNIKATEĽA Žilina Fa - Finančný spravodajca
VSE Fa za elektrinu
VSE Fa - faktúra za elektrinu
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
INMEDIA Zvolen Fa - potraviny ŠJ MŠ
MADD FRUIT 2 Fa - školské ovocie a zelenina
PORADCA PODNIKATEĽA 2 Fa - predplatné
Matúš Ohriska - PULZ Fa školská jedáleň - predná strana
Matúš Ohriska - PULZ Fa školská jedáleň - zadná strana
Obecný úrad Záhor Fa - školská jedáleň - doplatok
Obec Záhor Výberové konanie - riaditeľ ZŠ
Komenský Košice Fa - Virtuálna knižnica
ABAL s.r.o. Sobrance Fa - obálky, papier, popisovač
MICOMP Michalovce Fa- inštalácia a upgrade programov
RWE Košice Fa- elektrina - Dom smútku
RWE Košice Fa- elektrina - Vidiecke múzeum
RWE Košice Fa - Plyn ZŠ
RWE Košice Fa- zemný plyn MŠ
T-COM Fa - telefón - OcU
T-COM Fa - telefón - MŠ
T-COM Fa - telefón - ZŠ
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- nebezpečný odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- vývoz komunálneho odpadu
MADD FRUIT Fa- školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
NOEMA Lemešany Fa- mrazený tovar
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny - predná strana
INMEDIA Zvolen Fa- ŠJ MŠ - mrazená zelenina - zadná strana
MADD FRUIT 3 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 4 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 5 Fa - školské ovocie
LE CHEQUE DEJEUNER Fa - jedálne kupóny
Vladimír Mišľan Fa - požiarna ochrana
Peter Krajník - ELEKTROMONT Fa- vyhotovenie projektovej dokumentácie
MADD FRUIT 6 Fa- školské ovocie
PUURA s.r.o. Sobrance Fa - Gealan
PUURA s.r.o. Sobrance 2 Fa- balkon Štulp
Eliška Jurová Fa - internetová čitáreň
ORANGE Fa - mobil
Obecný úrad Fa - doplatok stravné
Obecný úrad 2 Fa- Doplatok stravné
Obecný úrad Fa- Doplatok stravné
INMEDIA Zvolen 2 Fa - mrazený tovar
MADD FRUIT 7 Fa - školské ovocie
Komenský Košice Fa-Virtuálna knižnica
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 2 Fa- školské ovocie
MICOMP Michalovce Fa - Inštalácia programu
T-COM Fa - telefón - MŠ
T-COM Fa- telefon ZŠ
T-COM Fa - telefón - OcU
RWE Košice Fa - zemný plyn
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny - predná strana
INMEDIA Zvolen 2 Fa - ŠJ MŠ - potraviny - zadná strana
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - komunálny odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
ORANGE Fa - mobil
MADD FRUIT 3 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 4 Fa - školské ovocie
ATC-JR Fa - ŠJ MŠ - potraviny
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 5 Fa - školské ovocie
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - harmonogramy
SOZA Fa - autorská odmena
Inmedia 3 Fa - ŠJ MŠ - potraviny
ASTERA Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 6 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 7 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 8 Fa - školské ovocie
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor 2 Fa - doplatok stravné
MADD FRUIT 9 Fa - školské ovocie
Inmedia 4 Fa - ŠJ MŠ - potraviny
PULZ Ohriska Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Inmedia 5 Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 1 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 2 Fa - školské ovocie
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
PULZ Ohriska Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 3 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 4 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 5 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 6 Fa - školské ovocie
Autoservis - Ján Kočiš Fa - oprava motorového vozidla Seat Inca
Slovgram Fa- odmeny výkonným umelcom
VSE Košice Fa - elektrina
Nomiland Košice Fa- vybavenie pre ZŠ
Martin Gavala - MGtech Fa - PC služby
Vladimír Mišľan Fa- požiarna ochrana
MADD FRUIT 1 Fa - školské ovocie
Ing. Michal Vojna - AGRO VYCHOD FA - náhradné diely
Nomiland Košice Fa- šatňa ZŠ
Nomiland Košice Fa- Dvierka k šatni - ZŠ
MICOMP Michalovce Fa- Tlačiareň
MICOMP Michalovce 2 Fa - PC - antivírusový program
MICOMP Michalovce 3 Fa - Inštalácia programu a PC služby
RWE Košice Fa- zemný plyn MŠ
RWE Košice 2 Fa- zemný plyn ZŠ
T-COM 1 Fa- telefón MŠ
T-COM 2 Fa- telefon Obecný úrad
T-COM 3 Fa- telefon ZŠ
RWE 3 Fa- zemný plyn - č.275
Martin Gavala - MGtech Fa- PC služby
LE CHEQUE DEJEUNER Fa- jedálne kupóny
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- komunálny odpad
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- nebezpečný odpad
VVS a.s. KE 2 Fa- vodné a stočné
VVS a.s. KE 3 Fa- vodné a stočné
ORANGE Fa- mobil
LE CHEQUE DEJEUNER 2 Fa- jedálne kupóny
Ing. Alžbeta Kočišová Fa- vypracovanie projektovej dokumentácie
MEGY s.r.o. Jelenec Fa- tovar pre ZŠ
RWE 4 Fa- zemný plyn - vyúčtovanie
INMEDIA Zvolen 1 Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 2 Fa - školské ovocie a zelenina
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- nebezpečný odpad
Ing. Michal Vojna - AGRO VYCHOD 2 Fa - náhradné diely
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor 1 Fa- Doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor 2 Fa- Doplatok stravné
INMEDIA Zvolen 2 Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 3 Fa- školské ovocie a zelenina
MADD FRUIT 4 Fa- školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Autoservis - Ján Kočiš Fa- oprava motorového vozidla Seat Inca
MADD FRUIT 2 Fa - školské ovocie
SAXES PLUS Fa - školské pomôcky
FURA, s.r.o. Rozhanovce FA- spracovanie hlásenia
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Komenský Košice Fa- virtuálna knižnica
Danka Tkačovu - DM - SERVIS Fa- Licenčný poplatok - Kataster net
MADD FRUIT 3 Fa- školské ovocie
MADD FRUIT 4 Fa- školské ovocie
MICOMP Michalovce Fa - tlačiareň, repro, upgrade
Vydavateľstvo BUVIK Fa - Daj ma mamička do školy
MADD FRUIT 5 Fa- školské ovocie
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
INMEDIA Zvolen 2 Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 6 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 7 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 8 Fa - školské ovocie
T-COM - Obecný úrad Fa- telefon Obecný úrad
T-COM - MŠ Fa - telefón - MŠ
VSE Košice 1 Fa - elektrina Dom smútku
VSE Košice 2 Fa - elektrina Obecný úrad, MŠ, ZŠ
VSE Košice 3 Fa- elektrina - byt 275
VSE Košice 4 Fa- elektrina - Vidiecke múzeum
MADD FRUIT 9 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 10 Fa - školské ovocie
Vladimír Mišľan Fa - vykonanie požiarno-preventívnej prehliadky
RWE Košice Fa- zemný plyn MŠ
RWE Košice 2 Fa - zemný plyn ZŠ
RWE 3 Fa - zemný plyn - Byt 275
T-COM 1 Fa - telefón - ZŠ
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
Fura 3 Fa - zmesový komunálny odpad
MADD FRUIT 11 Fa - školské ovocie
ORANGE Fa - mobil
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
Martin Gavala - MGtech Fa - kontrola PC
ATC-JR Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 12 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 13 Fa - školské ovocie
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor 2 Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor 3 Fa - doplatok stravné
ASTERA Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 14 Fa - školské ovocie
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
VSD Fa - pripojenie
T-COM Fa - telefón - OcU
T-COM 2 Fa- telefón MŠ
T-COM 3 Fa- telefon ZŠ
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 2 Fa - školské ovocie
RWE Košice Fa- zemný plyn MŠ
RWE Košice Fa- zemný plyn ZŠ
RWE Košice Fa- zemný plyn č. 272
Vojtech Kuman Fa- Obrusy
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- komunálny odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- nebezpečný odpad
Adam Oil Fa- oleje
Lekos Fa- servisný zásah
LE CHEQUE DEJEUNER Fa- jedálne kupóny
ORANGE Fa- mobil
MADD FRUIT 3 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 4 Fa - školské ovocie
Obecný úrad Fa- Doplatok stravné
Anton Balaž - ABAL Fa- kancelárske potreby
MADD FRUIT 5 Fa- školské ovocie
MADD FRUIT 6 Fa- školské ovocie
Obecný úrad Fa- Doplatok stravné
Obecný úrad Fa- Doplatok stravné
MADD FRUIT 7 Fa- školské ovocie
MADD FRUIT 8 Fa- školské ovocie
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 9 Fa- školské ovocie
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 1 Fa- školské ovocie
INMEDIA Zvolen 1 Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 2 Fa - školské ovocie
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
ATC-JR Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen 2 Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT 3 Fa - školské ovocie
MADD FRUIT 4 Fa - školské ovocie
KOMENSKY Košice Fa virtuálna knižnica
ORANGE Fa - mobil
PORADCA PODNIKATEĽA Žilina Fa- poradca za rok 2016
Matúš Ohriska - PULZ Fa- potraviny ŠJMŠ -
MADD FRUIT Fa- školské ovocie
MADD FRUIT 2 Fa - školské ovocie
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa- Doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor 2 Fa -Doplatok stravné
Poradca, s. r. o. Fa - Poradca - predplatné 2016
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
RWE Košice Fa - zemný plyn ZŠ
RWE Košice 2 Fa - zemný plyn - Byt 275
RWE 3 Fa - zemný plyn MŠ
Oldrich Lukač Fa - Asfaltová drť
VVS a.s. KE Fa - vyúčtovanie
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - zmesový komunálny odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
VVS a.s. KE Fa - vyúčtovanie
MICOMP Michalovce Fa - Toner
MICOMP Michalovce 2 Fa - renovácia a router
LE CHEQUE DEJEUNER Fa - jedálne kupóny
SMARTKIDS Fa - knihy anglický jazyk
Nomiland Košice Fa - vychádzková húsenica
Obecný úrad Fa - doplatok stravné
PULZ Ohriska faktúra za potraviny ŠJ
ŠEVT B.Bystrica tlačivá ZŠ
Vladimír Mišľan za požiarnu prehliadku
Streňo, V. Rybnica za geodetické zameranie kultúrny dom
PORADCA PODNIKATEĽA Žilina za finančného poradcu 2016
VSE Košice za el.energiu MŠ ZŠ ocu a VO
VSE Košice za el. energiu č. 275
VSE Košice za el.energiu dom smútku
VSE Košice za el.energiu múzeum
Fúra Košice za vývoz TDO
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vývoz nebezpečného odpadu
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vypracovanie hlásenia
ORANGE za telefón ocu
Ifosoft Prešov za program mzdy
RWE Košice za plyn S,ocu a d.s.
RWE Košice za plyn ZŠ
RWE Košice za plyn č. 272
DATATRADE za obce info
Lekos za optickú sieť v obci
ABAL s.r.o. Sobrance za tlačivá
KOMENSKY Košice za virtuálnu knižnicu
T-COM telefon ZŠ
T-COM telefon MŠ
T-COM telefon ocu
MICOMP Michalovce za nahratie programu
T-COM Telefón ZŠ
T-COM telefon ocu
T-COM telefon MŠ
ŠEVT B.Bystrica Tlačivá MŠ
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
ORANGE za telefón ocu
MEGY s.r.o. Jelenec za školské pomôcky ZŠ
Insgram Šaľa za školské pomôcky MŠ
Magic Print, s.r.o. BA za toner ocu a ZŠ
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
MADD FRUIT za potraviny pre Školskú jedáleň
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vývoz TDO
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vývoz nebezpečného odpadu
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vrecia na odpad
RWE Košice za plyn MŠ, D.S a ocu
RWE Košice za plyn
RWE Košice za plyn
T-COM za telefón ocu
T-COM za telefón MŠ
T-COM za telefón ZŠ
Michal Kicak za stavebný dozor kanalizácia
Komenský Košice za virtuálnu knižnicu
Astera Trenčín za potraviny pre Školskú jedáleň
MADD FRUIT za potraviny pre Školskú jedáleň
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
MADD FRUIT za potraviny pre Školskú jedáleň
Kovex Sobrance za materiál
VSE Košice za ele.energiu múzeum
VSE Košice za el.energiu dom smútku
VSE Košice za el. energiu č. 275
VSE Košice za el.energiu MŠ ZŠ ocu a VO
MADD FRUIT za školské ovocie
MADD FRUIT za školské ovocie
MADD FRUIT za školské ovocie
KOMENSKY Košice za virtuálnu knižnicu
Kovex Sobrance za materiál
MADD FRUIT za školské ovocie
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vývoz TDO
Kovex Sobrance za materiál
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
Purra Sobrance za okno
MADD FRUIT za školské ovocie
Kovex Sobrance za materiál
PULZ Ohriska za potraviny ŠJ
MŠ ŠJ Záhor príspevok na stravu
Kotulič Peter za školské pomôcky
MADD FRUIT za školské ovocie
MADD FRUIT za školské ovocie
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
Decodom Topoľčany za školské pomôcky MŠ
Slovenská pošta za predškolskú výchovu
ORANGE za telefón ocu
MIDEY Sobrance za zdravotnú službu
Peter Kolár za opravu váh ŠJ
MADD FRUIT za školské ovocie
Dejenaur za stravné lístky
MADD FRUIT za školské ovocie
MADD FRUIT za potraviny pre Školskú jedáleň
CM Bulding za práce na KM
Kovex Sobrance za materiál
Lekos za opravu interenetu
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vývoz nebezpečného odpadu
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vývoz TDO
MADD FRUIT za školské ovocie
Dráčik Bratislava za školské pomôcky MŠ
RWE Košice za plyn
RWE Košice za plyn
RWE Košice za plyn
Kovex Sobrance za plyn
MADD FRUIT za školské ovocie
INMEDIA Zvolen za plyn
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
VK Veľké Kapušany za materiál
T-COM za telefón ocu
T-COM za telefón ocu
T-COM za telefón MŠ
Komenský Košice za virtuálnu knižnicu
INPROST Bratislava za tlačivá
ZPO Michalovce za členský príspevok
PULZ Ohriska za potraviny pre Školskú jedáleň
MADD FRUIT za školské ovocie
MADD FRUIT za školské ovocie
MŠ ŠJ Záhor doplatok stravného
MADD FRUIT za školské ovocie
MŠ ŠJ Záhor za strava HN
MŠ ŠJ Záhor za strava HN
MŠ ŠJ Záhor doplatok stravného
Dejenaur za stravné lístky
ABAL s.r.o. Sobrance za tlačivá
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
MADD FRUIT za školské ovocie
INMEDIA Zvolen za potraviny pre Školskú jedáleň
MADD FRUIT za potraviny pre Školskú jedáleň
ATC-JR za potraviny pre Školskú jedáleň
Ondo Eštok za revíziu komínov
Kovex Sobrance za materiál
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vypracovanie hlásenia
MADD FRUIT za školské ovocie
MADD FRUIT za školské ovocie
MADD FRUIT za školské ovocie
MADD FRUIT za školské ovocie
Magic Print, s.r.o. BA za toner ocu a ZŠ
SOFT GL Košice za školenie ŠJ
AITEC za knihy ZŠ
ORANGE za telefón ocu
MADD FRUIT za školské ovocie
PULZ Ohriska za potraviny pre Školskú jedáleň
MŠ ŠJ Záhor doplatok stravného
Astera Trenčín za potraviny pre Školskú jedáleň
MADD FRUIT za potraviny pre Školskú jedáleň
MADD FRUIT za potraviny pre Školskú jedáleň
Dejenaur za stravné lístky
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vývoz TDO
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vývoz nebezpečného odpadu
Libera Tera, Ba za knihy ZŠ
ABAL s.r.o. Sobrance za tlačivá
MADD FRUIT za školské ovocie
T-COM za telefón MŠ
T-COM za telefón ocu
T-COM za telefón ZŠ
RWE Košice za plyn MŠ, D.S a ocu
RWE Košice za plyn ZŠ
RWE Košice za el.energiu dom smútku
VSE Košice za el.energiu múzeum
MICOMP Michalovce za nahratie programu
VSE Košice za elektrinu
VSE Košice za el. energiu č. 275
MADD FRUIT za školské ovocie
MADD FRUIT za potraviny pre Školskú jedáleň
ATC-JR za potraviny pre Školskú jedáleň
KOMENSKY Košice za virtuálnu knižnicu
SOZA za reprodukovanú hudbu
NOEMA Lemešany za potraviny pre Školskú jedáleň
Premier Consulting EU, s.r.o. za vypracovanie projektu kultúrny dom
Premier Consulting EU, s.r.o. za vypracovanie projektu kultúrny dom
SOFT GL Košice za program ŠJ
MADD FRUIT za školské ovocie
DCM Bulding za práce na KM
Vladimír Mišľan za požiarnu prehliadku
VSE Košice za elektrinu
PORADCA PODNIKATEĽA Žilina za finančného poradcu 2015
FURA, s.r.o. Rozhanovce za vypracovanie hlásenia
VSE Košice za elektrinu
VSE Košice za elektrinu
VSE Košice za elektrinu doplatok 2015
MADD FRUIT za školské ovocie
IFO SOFT Prešov za program mzdy
ORANGE za telefón ocu
MŠ ŠJ Záhor doplatok stravného
MŠ ŠJ Záhor za strava HN
MADD FRUIT za školské ovocie
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - komunálny odpad
Kovex Sobrance Fa- materiál
RWE Košice Fa - zemný plyn - byt
RWE Košice Fa - zemný plyn ZŠ
RWE Košice Fa- zemný plyn MŠ
Peter Jurik - LISA Fa za prezentáciu obce
Telekom Fa - telefón - ZŠ
Telekom Fa - telefón - OcU
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Telekom Fa - telefón - MŠ
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Mercury Market Fa - materiál
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
PRIMABANKA Poplatok za vedenie účtu cenné papiere
ŠEVT B.Bystrica Fa - vysvedčenia pre 1.-4. ročník
Eltex Fa - materiál
Optima Fa- oprava a údržba písacieho stroja
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - komunálny odpad
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
Telekom Fa - telefón - ZŠ
Telekom Fa- telefon Obecný úrad
Telekom Fa - telefón - MŠ
RWE Košice Fa - zemný plyn ZŠ
RWE Košice Fa - zemný plyn - byt
VVS a.s. KE Fa - vodovodná prípojka
Alžbeta Kočišová Fa - rozpočet stavby
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné
LE CHEQUE DEJEUNER Fa- jedálne kupóny
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné
PULZ Ohriska Fa- potraviny ŠJ MŠ
Martin Kuzma Fa - materiál
Telekom Fa - telefón - ZŠ
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Telekom Fa - telefón - OcU
Telekom Fa- telefón MŠ
Webex média Košice Fa - zriadenie webovej aplikácie
RWE Košice Fa - zemný plyn MŠ
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Martin Kuzma Fa - materiál
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - komunálny odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- nebezpečný odpad
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
ORANGE Fa - mobil
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Anna Teresková, Michalovce Fa - plynová prípojka
DCM Bulding Fa - stavebno murárske práce
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - tlač harmonogramov
IFO SOFT Prešov Fa - update agendy OcU
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
LE CHEQUE DEJEUNER Fa - jedálne kupóny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Martin Kuzma Fa - materiál
MEGY s.r.o. Jelenec Fa - školské pomôcky
ORANGE Fa - mobil
Peter Bajus - PEI TERM Fa - materiál
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Slovenská pošta Fa - predplatné Spevníček
ŠEVT B.Bystrica Fa - školské pomôcky
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
UNIQA Fa - poistné
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné
Vladimír Mišľan Fa - požiarno preventívna prehliadka
VIKTORIA HAMOR Fa - materiál
T-COM Fa- telefon ZŠ
T-COM Fa -telefón Ocu
T-COM Fa - telefón - MŠ
Slovgram Bratislava Fa - odmeny umelcom
RWE Košice Fa - zemný plyn ZŠ
RWE Košice Fa - zemný plyn MŠ
Občianske združenie Zdravé ďasná Fa - program Dental Alarm
MICOMP Michalovce Fa - renovácia a inštalácia
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - komunálny odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - potraviny
MADD FRUIT Fa - potraviny
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - hlásenie o vzniku odpadu
ASTERA Fa - ŠJ MŠ - potraviny
DCM Bulding Fa - stavebno murárske práce
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Ľudovít Paulina - MIPA Fa - školské pomôcky
M+K Fa- kanalizácia
MADD FRUIT Fa - potraviny ŠJ MŠ
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
ORANGE Fa - mobil
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
TUV SUD Slovakia Fa - posúdenie konštrukčnej dokumentácie
Vladimír Mišľan Fa - hasiace prístroje
VSE Košice Fa - elektrina - Vidiecke múzeum
VSE Košice Fa - elektrina
T- COM Fa - telefón - OcU
T-COM Fa - telefón - ZŠ
T-COM Fa - telefón - MŠ
VSE Košice Fa - elektrina Obecný úrad, MŠ, ZŠ
VSE Košice Fa - elektrina Dom smútku
RWE Košice Fa - zemný plyn ZŠ
RWE Košice Fa - zemný plyn MŠ, 4- bytová jednotka
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Roan Jovsa Fa - strava a ubytovanie Energetik
MICOMP Michalovce Fa - upgrade programov
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - zmesový komunálny odpad
ABAL s.r.o. Sobrance Fa - tlačivá
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
KOMENSKY Košice Fa- virtuálna knižnica
MADD FRUIT Fa - potraviny ŠJ MŠ
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Multi Šport Fa - pomôcky na telesnú výchovu
ORANGE Fa - mobil
PULZ - Matúš Ohriska Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Vydavateľstvo BUVIK Fa - Poslušné písmenká
T-COM Fa - telefón - MŠ
T - COM Fa - telefón - ZŠ
T - COM Fa - telefón - OcU
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
RWE Košice Fa - Plyn ZŠ
RWE Košice Fa - zemný plyn MŠ, 272
PALAESTRA, s. r.o. Fa - súbor písaniek
ORANGE Fa- mobil
Martinus.sk, s. r. o. Fa - Predškolák
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
LE CHEQUE DEJEUNER Fa - jedálne kupóny
KOMENSKY Košice Fa- virtuálna knižnica
Jozef Soročin JSL Fa - obstarávateľské práce
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Gepstav Michalovce Fa - Kanalizácia Záhor
Gepstav Michalovce Fa - Kanalizácia Záhor
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - zmesový komunálny odpad
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- Zmesový komunálny odpad
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
Mária Uhelaková - Lekáreň ALMA Fa - lieky a zdravotnícky materiál
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Ing. Milan Vojna - AGRO VÝCHOD Fa - náhradné diely
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
PM DECORT Fa - výroba kuchynskej linky
Poradca, s. r. o. Fa- predplatné Poradca 2017
ŠEVT a.s. Banská Bystrica Fa - triedna kniha a evidencia dochádzky - MŠ
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné
Matúš Ohriska - PULZ Fa - čistiace prostriedky
Nomiland Košice Fa - školské pomôcky MŠ
Nomiland Košice Fa - školské pomôcky MŠ
RWE Košice Fa - zemný plyn MŠ, byt ...
RWE Košice Fa - zemný plyn ZŠ
T-COM Fa - telefón - MŠ
T-COM Fa - telefón - OcU
T- COM Fa - telefón - ZŠ
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - hlásenie o vzniku odpadu
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
LEKOS s.r.o. Fa - splátka za optický internet
Matúš Ohriska - PULZ Fa- potraviny ŠJ MŠ
Nomiland Košice Fa - vybavenie pre MŠ
Nomiland Košice Fa - školské pomôcky MŠ
ORANGE Fa - mobil
PORADCA PODNIKATEĽA Fa - preddavok - Finančný spravodajca 2017
Vladimír Mišľan Fa- požiarno preventívna prehliadka
DATATRADE Fa - poplatok za služby obce.info
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - zmesový komunálny odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- nebezpečný odpad
Ing. Marta Nachtmanová Fa - audit ročnej závierky za rok 2015
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
RWE Košice Fa - zemný plyn MŠ, byt ...
RWE Košice Fa - zemný plyn ZŠ
T-COM Fa - telefón - OcU
T - COM Fa - telefón - MŠ
T - COM Fa - telefón - ZŠ
VSE Košice Fa - elektrina byt
VSE Košice Fa - elektrina Dom smútku
VSE Košice Fa - elektrina - Vidiecke múzeum
VSE Košice Fa - elektrina Obecný úrad, MŠ, ZŠ
ABAL - Balaž Anton Fa - kancelárske potreby
AITEC Fa - ZŠ - školské potreby
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
PUURA s.r.o. Sobrance Fa - okno MŠ
ASTERA Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Daffer, s.r.o. Fa - kalendáre
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- červené vrecia na komunálny odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - zmesový komunálny odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
Hanel, s.r.o. Fa- tabule
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
RWE Košice Fa - zemný plyn MŠ, byt ...
RWE Košice Fa - zemný plyn ZŠ
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Fa - poštovné a balné
T - COM Fa - telefón - OcU
T - COM Fa - telefón - MŠ
T - COM Fa - telefón - ZŠ
VIKTORIA HAMOR Fa - struna
Anna Šabaková - Nábytok Rozkvet Fa - nábytok Klub mladých a dôchodcov - stoličky a stoly
Ing. Mária Križanová - ELZAPRO Fa - kalibrácia teplomeru - školská jedáleň
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Ovitex Fa - obrusy Klub mladých a dôchodcov
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - zmesový komunálny odpad
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa - nebezpečný odpad
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Innogy Slovensko Fa - zemný plyn MŠ, byt ...
Innogy Slovensko Fa - zemný plyn ZŠ
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Nakladateľstvo Kupka Fa - Slovenská abeceda - ZŠ
Obec Pavlovce nad Uhom Fa - spoločná úradovňa
PUURA s.r.o. Sobrance Fa - okno MŠ
T-COM Fa - telefón - ZŠ
T - COM Fa - telefón - MŠ
T - COM Fa - telefón - OcU
Vladimír Mišľan Fa - požiarno preventívna prehliadka
VVS a.s. KE FA - vodné a stočné MŠ a ZŠ
VVS a.s. KE Fa - vodné a stočné - Obec
Danka Tkačová - DM Servis Fa - poplatok Kataster 2016
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- hlásenie o vzniku odpadu
FURA, s.r.o. Rozhanovce Fa- veľkokapacitný kontajner
IFO SOFT Prešov Fa - programové vybavenie
INMEDIA Zvolen Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Juliana Hadžalová - SMARTKIDS Fa - knihy ZŠ - English word
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
Matúš Ohriska - PULZ Fa - ŠJ MŠ - potraviny
MEGGY, s.r.o. Fa - školské pomôcky ZŠ
NOEMA Lemešany Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Tomáš Čalovka - KOVEX Sobrance Fa - materiál - Klub mladých
KOMENSKY Košice Fa - Virtuálna knižnica
LE CHEQUE DEJEUNER Fa - jedálne kupóny
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - školské ovocie
MADD FRUIT Fa - ŠJ MŠ - potraviny
Martin Kuzma - podlahové centrum Fa - materiál - Klub mladých
Martin Kuzma Fa - materiál
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa- Doplatok stravné
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ Záhor Fa - doplatok stravné
Peter Jurik - LISA Fa - prezentácia obce
PUURA s.r.o. Sobrance Fa - práce na Klube mladých

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár