Úradná tabuľa

Uznesenie vlády SR č. 678 zo dňa 22.10.2020 - Výňatok

 23.10.2020

Výňatok

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 678

z 22. októbra 2020

k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

 Číslo:

23046/2020

Predkladateľ:

predseda vlády

 Vláda

 A. obmedzuje

A.2.

podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky, okrem územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. Novembra

2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej  

    činnosti,

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných 

    potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky 

    a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o

    deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej

    maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,

3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných

    zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a

    práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,

4. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú

    osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,

5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane

    sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,

6. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území

    Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,

7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,

8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť

    odkázaný a cestu späť,

9. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom

    starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,

10. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej

     republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,

11. cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,

     materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia

     povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,

     materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia

    povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

13. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;

1 2 3 4 5 6 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár