Úradná tabuľa

Pozvánka OZ

 17.09.2020

       OBEC ZÁHOR

                      Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

              056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

 Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Záhore, ktoré sa uskutoční dňa:

21. september 2020 o 18,00 hod

v  kancelárii Obecného úradu Záhor

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesenia
  4. Organizačný poriadok 1/2020, interná smernica 2/2020 o overovaní a smernica 3/2020, ktorou sa určujú normatívy spotreby upratovačských prác – berie sa na vedomie
  5. Rozpočtové opatrenie  č. 2/2020
  6. Zásady odmeňovania  poslancov
  7. Rôzne – diskusia
  8. Záver

                                                                                                                                                       Marián Hric

                                                                                                                                                      starosta obce

1 2 3 4 5 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár