Úradná tabuľa

Pozvánka OZ

 23.06.2020

             

             OBEC ZÁHOR

                     Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk


Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Záhore, ktoré sa uskutoční dňa:

25.6.2020 o 18,00 hod. (štvrtok)

v  kancelárii Obecného úradu Záhor

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2020
 5. a) Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

 1. a)  Výročná správa obce

b)  Zmluva o vykonaní auditu

 1. Rozpočtové opatrenie  č. 1/2020
 2. Zásady odmeňovania  poslancov
 3. Návrh obce na ocenenie Košického samosprávneho kraja
 4. Oboznámenie sa s podanými žiadosťami
 5. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
 6. Oprava cestnej komunikácie
 7. Rôzne – diskusia
 8. Záver

                                                                                                               Marián Hric

                                                                                                              starosta obce


1 2 3 4 5 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár