Úradná tabuľa

Pozvánka OZ

 03.12.2019

             OBEC ZÁHOR

                     Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

z v o l á v a m

  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Záhore, ktoré sa uskutoční dňa:

5.12.2019 o 18:00 hod. (štvrtok)

v  kancelárii Obecného úradu Záhor

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Organizačný a pracovný poriadok obce
 5. VZN o daniach o poplatkoch na rok 2020- schválenie
 6. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
 7. a/ Schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021-22

b/ Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022

 1. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 2. Zásady odmeňovania poslancov
 3. Rôzne – diskusia
 4. Záver

                                                                                                               Marián Hric

                                                                                                              starosta obce

  


1 2 3 4 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár