Úradná tabuľa

Pozvánka OZ

 13.06.2019

             OBEC ZÁHOR

                     Obecný úrad Záhor. č. 121, 072 53 Bežovce, IČO: 00326038

      056 / 659 02 10; email: ocu.zahor@lekosonline.sk;  www.obeczahor.sk

Na základe § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov

z v o l á v a m

riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Záhore, ktoré sa bude konať dňa:

17.06.2019 o 18,00 hod. (pondelok)

v  kancelárii Obecného úradu Záhor

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019
 5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 6. Výročná správa obce
 7. Správa nezávislého audítora pre obecné zastupiteľstvo
 8. Správa z kontroly vykonanej za prvý polrok 2019
 9. Rozpočtové opatrenie  č. 1/2019
 10. Návrh obce na ocenenie Košického samosprávneho kraja
 11. Oboznámenie sa s podanými žiadosťami
 12.  Rôzne – diskusia
 13. Záver

                                                                                                              Marián Hric

                                                                                                              starosta obce

  


1 2 3 4 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár