Úradná tabuľa

Košický samosprávny kraj - zmena strategického dokumentu

 13.06.2019

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

na základe výzvy Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutá obec oznamujeme

zmenu strategického dokumentu

„Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja“,

zverejneného aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

ktorý je prístupný k nahliadnutiu do 27.6.2019, je možné si z neho robiť odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Zverejnené dňa  13.6.2019


1 2 3 4 [>]

NATUR-PACK

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30

Obedňajšia prestávka  od 11:30 hod. -  do 12:00 hod.

Fotogaléria

Kalendár